Sklep box kontakt » Procedura zwrotu

Strona w przebudowie, zapraszamy wkrótce

Procedura zwrotu towaru

1. Pobierz i wypełnij: Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży
2. Zapakuj zwracane produkty wraz z formularzem odstąpienia od umowy
3. Wyślij je na swój koszt na adres:

KOMET A.J. Bujak K. Grymel-Bujak s.c.
Ul . ks. Muznerowskiego 161 42-160 Krzepice

Uwaga! Nie odbieramy przesyłek pobraniowych.

1. Klient, będący konsumentem* który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
Jeżeli jednak Klient, będący konsumentem* wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Klienta będącego konsumentem obciąża obowiązek poniesienia tylko bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Stosowne oświadczenie może zostać sporządzone także na formularzu „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość” dostępnym na stronie internetowej Sklepu komet-okucia.pl.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli na rzecz klienta będącego konsumentem*, którego zamówienie obejmuje wiele rzeczy dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – bieg terminu rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Jeżeli na rzecz klienta będącego konsumentem realizacja zamówienia polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – bieg terminu rozpoczyna się od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy.
3. Sklep dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: zamowienia@komet-okucia.pl.
4. Sklep za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym trybie, umowę uważa się za niezawartą.
5. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia od Klienta o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca Klientowi równowartość ceny towarów i koszty związane z najtańszym sposobem dostarczenia towaru do Klienta. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Pieniądze za zwrócony towar są przelewane na konto bankowe wskazane przez Klienta. Zwrot pieniędzy powinien nastąpić za pomocą tego samego środka zapłaty, który został użyty do opłacenia zamówienia. Jeżeli Klient wyrazi zgodę i nie wiąże się to dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami to może to być inny środek płatniczy. Klient przed odesłaniem towaru może skontaktować się ze sklepem, co pozwoli na ustalenie właściwej procedury zwrotu. Koszty odesłania zwracanego towaru ponosi Klient.
7. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
8. Konsument* ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (uszkodzenie, zużycie itd.)
9. Klient będący konsumentem* ma obowiązek zwrócić rzecz spółce lub przekazać ją osobie upoważnionej przez spółkę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że spółka zaproponowała, że sama odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed upływem wskazanego terminu.
10. Konsumentowi* zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta*, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.

* Zgodnie z Ustawą z dnia 31 LIPCA 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zmniejszenia obciążeń regulacyjnych, przepisy dotyczące konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.